Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
14 07 2024 06 18 09

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu aukcje.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej uzp.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego aukcje.uzp.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2009-12-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

po przeskanowaniu strony walidatorem ujawniają się następujące ostrzeżenia:

Poziom walidacji -A WCAG:

walidacja CSS-a-1 ostrzeżenie

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Umiński; adres poczty elektronicznej: dostepnosc@uzp.gov.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 22 458 77 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznychnie może nastąpić w ciągu 7 dni, Urząd Zamówień Publicznych niezwłocznie powiadomiosobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urzędu Zamówień Publicznych odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Urząd Zamówień Publicznychnie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Zamówień Publicznych skargi wsprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;

wysłaće-mail na adres: uzp@uzp.gov.pl;

wysłaćfaksna numer: 22 458 77 00;

skontaktować siętelefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 458 77 01;

skontaktować sięosobiście, zgłaszając sięw siedzibieurzędu w godzinach urzędowania

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z:

Pomocy pracownika Urzędu Zamówień Publicznych posługującego się PJM, SJM.

Usługa jest realizowana na wniosek, który może zostać przesłany w następujący sposób: pisemnie na adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa; mailem na adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl, faksem na numer: 22 458 77 00.

Skorzystanie z pomocy jest bezpłatne dlaosoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016);

Pomocyosoby przybranej,tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Z pomocy osoby przybranejnie możnaskorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Dostępność architektoniczna

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Postępu oznaczone literą A. Wejście do budynku jest przez drzwi dwuskrzydłowe.

Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym.

Recepcja budynku znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Dalsze wejście do budynku jest za pośrednictwem 5 wind, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.

W budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja dostępności - plik pdf do pobrania