Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 05 2024 16 51 47

Regulamin

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usługi publicznej w ramach serwisu elektronicznego o nazwie Platforma Aukcji Elektronicznych, prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A, w ramach działań związanych z informatyzacją systemu zamówień publicznych.

2. Platforma Aukcji Elektronicznych została stworzona ze środków publicznych będących w dyspozycji Urzędu Zamówień Publicznych, wyłącznie do udzielania zamówień publicznych
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Platforma jest narzędziem niekomercyjnym, bezpłatnym stworzonym dla umożliwienia korzystania przez Usługobiorców z usługi za pomocą dedykowanego oprogramowania.    

4. Przed rozpoczęciem korzystania z oferowanej usługi Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowania.

5. Zabronione jest korzystanie z platformy w innym celu niż wskazany powyżej. 

 

II. Definicje

 

1. Usługodawca - Urząd Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A, NIP: 526-22-39-325, Regon: 010828091.

2. Usługobiorca - podmiot korzystający z Platformy Aukcji Elektronicznych na potrzeby wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Usługa - usługa publiczna świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy po wcześniejszym zarejestrowaniu i zaakceptowaniu regulaminu.

4. Rejestracja - wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, zapoznanie się
z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień będących elementem umowy.

5. Regulamin - regulamin niniejszy dostępny na stronie https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php/

6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

III. Rodzaj, zakres usługi i ochrona danych osobowych

 

1. Usługodawca świadczy publiczną bezpłatną usługę aktywną z chwilą zarejestrowania po wcześniejszym wyrażeniu zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu poprzedzonego wypełnieniem formularza rejestracyjnego, w sytuacji zaś Wykonawców po zaakceptowaniu regulaminu, po wcześniejszym wprowadzeniu danych przez Zamawiających. 

2. Usługobiorca akceptując regulamin zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi, określonej regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, określone w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

e) przyjmuje do wiadomości, iż dane jego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu wykonania usługi oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

5. Administratorem danych osobowych zawartej na platformie Aukcji elektronicznej jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail IOD.UZP@uzp.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e  RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorów w związku z art. 154 pkt. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

d) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe Usługobiorców dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania konta na Platformie Aukcji Elektronicznych.

10. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przechowywane są w archiwum elektronicznym dla celów dowodowych. Usługodawca obowiązany jest udostępnić Usługobiorcy przechowywane dokumenty na wniosek zgłoszony w postaci elektronicznej na adres: aukcje@uzp.gov.pl

11. W celu dostosowania treści do potrzeb Usługobiorców, Usługodawca używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Usługodawcy na komputerze Usługobiorcy, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się
z tego komputera. Informacje z plików cookies służą Usługodawcy do monitorowania ruchu Usługobiorców na witrynie i korzystania przez nich z poszczególnych stron Platformy. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików Cookies, nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z usługi.

 

IV. Wymagania techniczne i organizacyjne

 

1. Połączenie z siecią Internet.

2. Usługodawca zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Google Chrome w wersji 5.0; w związku z czym zaleca się korzystanie z ww. przeglądarek internetowych.

 

 

V. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Usługobiorców z oprogramowania innego niż zalecane.

2. Usługobiorca korzysta z Platformy pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu, z wyjątkiem nieprawidłowości wynikających z winy umyślnej Usługodawcy lub jego pracowników. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej straty. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych na Platformie przez Usługobiorców, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych Usługobiorców systemu.

6. Usługobiorca zastrzega, iż wszelkie próby uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy Platformy, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

7. Do praw i obowiązków w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorcy mają zastosowanie przepisy rozdziału drugiego i trzeciego ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega sobie prawo do modyfikacji usługi w każdym czasie.

2. Wszelkie prawa do usługi, do wszelkich elementów graficznych oraz układu jej stron oraz innych jej elementów są zastrzeżone. Platforma oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

3. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez Usługobiorcę z platformy po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.

4. Po zakończeniu aukcji umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa.