Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
14 06 2024 21 51 52

Samouczek

Spis treści


Aukcja elektroniczna

Aukcja elektroniczna jest procesem wyboru oferty elektronicznej, który może być zastosowany w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub w negocjacjach z ogłoszeniem, po przeprowadzeniu pełnej oceny ofert. Informacja o planowanym zastosowaniu aukcji elektronicznej musi być wskazana już w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ma obowiązek wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Ponadto kryteria oceny ofert stosowane w toku aukcji elektronicznej oraz sposób obliczania punktacji w ramach tych kryteriów muszą być identyczne z tymi, które były stosowane podczas oceny ofert w części „tradycyjnej”.

Mając to na uwadze, proponujemy, aby założyć aukcję elektroniczną na platformie aukcyjnej oraz określić kryteria, które mają być stosowane w jej toku, jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu należy zastosować sposób obliczania punktacji zgodny z tym, który będzie wykorzystywany w toku aukcji. Warto podkreślić, że terminy – otwarcia i zamknięcia aukcji nie muszą być określane przy tworzeniu aukcji na platformie – zamawiający może tego dokonać również bezpośrednio przed przekazaniem zaproszenia do udziału w aukcji.