Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
22 05 2024 16 18 48

Samouczek

Spis treści


Podpis elektroniczny

Wykonawcy birący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponowac bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być bowiem opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności.

Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestry prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. W chwili obecnej  w Polsce jest zarejestrowanych pięć kwalifikowanych podmiotów certyfikujących. Platforma Urzędu Zamówień Publicznych prawidłowo współpracuje z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez wszystkie obecnie działające na terenie Polski centra certyfikacji.

Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zamawiający następnie ma obowiązek przekazać taki wzór podpisu do administratora systemu (kontaktując się z nim za pośrednictwem infolinii technicznej - nr (22) 852 60 80) najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Dochowanie powyższego zapewni prawidłową obsługę podpisu w toku aukjci elektronicznej.

Podpis elektroniczny przybiera postać dokumentu elektronicznego o określonym formacie. Oferowane przez poszczególne centra certyfikacji rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego często różnią się od siebie – dlatego podpisy elektroniczne różnych dostawców mogą mieć odmienne formaty (rozszerzenia). Jednak w chwili obecnej jednak wszystkie działające na terenie Polski podmioty świadczące usługi certyfikacyjne (oraz większość podmiotów zagranicznych) oferują możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym w formacie Xades. Format ten jest obsługiwany przez oprogramowanie aukcyjne – dlatego, mając na uwadze, że jest to najbardziej rozpowszechniony format podpisu elektronicznego, jest on zalecany o stosowania przez wykonawców  w trakcie opatrywania postąpień bezpiecznym podpisem elektronicznym w toku aukcji elektronicznej.

Rozwiązanie zastosowane w programie aukcyjnym polega na tym, że po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostaje dokument PDF opisujący ofertę wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku lokalnym), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte.

UWAGA: Wygenerowany przez system plik należy zapisać na dysku. Pliku po pobraniu na dysk przez przeglądarkę internetową nie należy zapisywać za pomocą żadnego innego programu, ponieważ może to spowodować naruszenie integralności poprzez zmianę wewnętrznej struktury dokumentu PDF. W konsekwencji dokument nie przejdzie pozytywnie weryfikacji zaimplementowanego w Platformie narzędzia do weryfikacji podpisanych elekrotnicznie dokumentów i dokument nie zostanie przyjęty przez Platformę.